Aisa Dyah Chavia

Koordinator Divisi Media Kreatif:

Aisa Dyah Chavia

 

Aktivis:

  • Benedict Jason Sutanto
  • Fatah Khilmi
  • Indira Argyani
  • Karina Fakhriyah
  • Risnur Reyhan
  • Shafa Naulia